AnaSayfa
Soma'ya El Ver Kampanyası

Kampanyanın Amacı

Kampanyanın amacı; 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasında babalarını kaybeden ve  eğitim-öğretimini sürdürmekte olan çocuklara eğitim bursu, psiko-sosyal destek ve eğitim materyali desteği sağlamaktır.

Kampanyanın Kapsamı
Maden faciasında hayatını kaybetmiş emekçilerin çocuklarına, eğitim bursu verilmeye başlanmıştır. Söz konusu eğitim bursları, öğrencilerin lise hayatlarını tamamlamalarıyla sona erecektir. Başarılı öğrencilerimiz değerlendirmeler sonunda Burslarına üniversite hayatında da devam edeceklerdir.
Türk Eğitim Derneği, vermekte olduğu eğitim bursu kapsamında;
 • Veliye öğrencinin, eğitim hayatları boyunca aylık 150 TL olarak 10 ay boyunca yıllık toplam 1.500 TL nakdi yardım yapılması (MEB burs ücretleri artış oranında her yıl yenilecektir) ve kampanya sonunda kesin bütçe detayları ile birlikte Mülki İdare Amirliği’ne bildirilmesi,
 • Ailenin izni çerçevesinde, psikolojik ve akademik olarak uygun olan öğrencilerin TED Okullarında okutulmasının sağlanması,
 • Çocuklardan ve ailelerden psiko sosyal açıdan acil ihtiyacı olanlara, özel destek ve eğitim materyali (kitap-kırtasiye vb.) ihtiyaçlarının sağlanması,
 • Eğitim bursu alan çocukların akademik başarılarının takibinin yapılması,
konularından sorumludur.

Burs verilen öğrencilerden, ilkokulda olanların ailelerinin yanında; ortaokul ve lise düzeyindekilerin bir kısmının da ailesinin yanında desteklenmesinin yanı sıra; pansiyonlu TED Okullarında (okulların kontenjan durumları dikkate alınarak) yatılı olarak eğitim almaları sağlanmaktadır.

Kampanya Detayları
Kampanya kapsamında Mart 2015 itibariyle;
Toplam 117 öğrenci eğitim bursu almaktadır. Bu sayı 186’ya çıkacaktır.
Toplam 2 öğrenci TED Okullarında eğitim görmeye başlamıştır.

Yasal Bilgilendirme
Türk Eğitim Derneği, 31.01.1928 tarihinde kurulmuş ve Bakanlar Kurulu’nun 12.12.1939 tarihli ve 2/412 sayılı kararı ile “Kamuya Yararlı Dernek” statüsünde dâhil edilmiş ve halen bu statüsünü devam ettirmektedir.
(http://www.dernekler.gov.tr/tr/Anasayfalinkler/kamu-yararina-calisan-dernekler.aspx )

Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararı ile Derneğimize izinsiz yardım toplama hakkı tanınmıştır. Bakanlar Kurulu Kararıyla izin almadan yardım toplama faaliyetinde bulunma hakkı tanınan kuruluşların topladıkları yardımları, Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesi doğrultusunda ilgili mülki amirliklerine bildirmeleri, mülki amirliklerce de denetiminin yapılması gereklidir.
(http://www.dernekler.gov.tr/tr/Anasayfalinkler/izin-almadan-yardim-toplama.aspx )

 1. Türk Eğitim Derneği misyonu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde sorumluluğu gereği, yürütmekte olduğu bu kampanyada üzerine düşen görevi vicdani ve hukuki sorumluluklarının bilincinde bir Cumhuriyet Kurumu olarak maddi ve manevi her türlü desteği vererek yerine getirecektir.  Türk Eğitim Derneği, kendi öz kaynaklarından aktardığı nakdi yardım miktarını kamuoyuyla paylaşacaktır.
 2. Kampanyada eğitim bursu amacıyla toplanan yardımlar, kampanya amacına uygun olarak harcanacak ve kampanya sonunda kesin bütçesi detayları ile birlikte Mülki İdare Amirliği’ne bildirilecektir.
 3. Bildirim sonucunda İçişleri Bakanlığı’nın 2005/38 sayılı Genelgesi doğrultusunda denetimi yapılacaktır.

Kampanyanın Uygulama Adımları

Türk Eğitim Derneği olarak, “Soma’ya El Ver” Kampanyasını projelendirerek uygulama adımlarını genel çerçevede belirlemiştir:

 1. Türk Eğitim Derneği, ağırlıklı olarak psikolog ve eğitimcilerden oluşan proje ekibiyle beraber, Soma’da saha çalışması yürütmektedir. Bu çerçevede; Soma ve çevresindeki yerleşim yerlerine ziyaretler yapılmakta, ailelerin ihtiyaçları “yerinde” tespit edilmekte ve burs alacak eğitim öğretim çağındaki çocuklar belirlenmektedir.
 2. Çocuklardan ve ailelerden psiko-sosyal olarak acil ihtiyacı olanlara özel destek sağlanacaktır.
 3. Tespit edilen okul çağındaki çocuklardan, kız çocuklarına öncelik verilmek suretiyle, Soma’ya El Ver Kampanyası kapsamında toplanan bağışlar doğrultusunda, eğitim bursu verilecek öğrenciler kesinleştirilecektir.
 4. Yapılan tespitlere göre, devlet okullarında eğitimine devam eden bir öğrencinin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen 1.600 TL’lik tutar; aylık 200 TL olarak 8 ay boyunca eğitim bursu almasına karar verilen öğrencilerin, reşit olmamaları nedeniyle, velisi adına açılacak banka hesaplarına ödenecektir.
 5. Kampanya kapsamında yalnızca vefat nedeniyle mağduriyet yaşayan ailelerin çocuklarına değil; ortak yaşamda toplumsal barışı sağlamak amacıyla,işsiz veya iş göremez durumda olan madencilerin çocuklarına da, yapılacak değerlendirmelere göre eğitim bursu verilecektir.
 6. Eğitim bursu alan öğrencilerden akademik ve psiko-sosyal olarak uyum gösterebilecek olanlar Tam Eğitim Bursu kapsamında (okul ücreti, servis, yemek gideri, pansiyon ücreti ile cep harçlığının tamamen karşılanması gibi) pansiyonlu TED Okullarına alınacaktır.
 7. Soma’da ikamet etmeye ve devlet okullarında eğitim almaya devam edecek öğrencilere Tam Destek Bursu kapsamında yapılacak yıllık toplam 1.600 TL nakdi yardımın yanı sıra, o bölgedeki akademik kadroların koordinasyonu sağlanarak, akademik destek hizmeti de verilecektir.
 8. Facianın ardından memleketlerine dönmek zorunda kalan öğrenciler için ise yıllık toplam 1.600 TL nakdi yardımın yanı sıra, eğitim materyali desteği de sağlanacaktır.
 9. Burs verilen tüm öğrencilere yalnızca eğitimine devam etme değil, aynı zamanda Türk Eğitim Derneği uzmanları tarafından verilecek psiko-sosyal destek hizmetlerinden yararlanma imkânı verilecektir.
 10. Kampanyaya destek veren bağışçılar, eğer isterlerse, eğitim bursu verilen tüm öğrencilerin akademik durumunu Türk Eğitim Derneği Burslu Öğrenci Takip Sistemi aracılığıyla web üzerinden takip edebileceklerdir. 

Türk Eğitim Derneği’nin Görev ve Sorumlulukları

Türk Eğitim Derneği, kampanyayı yürüten sivil toplum kuruluşu olarak;
 • Saha çalışmaları kapsamında eğitim bursu alacak çocukların tespit edilmesi ve sisteme dâhil edilmesi,
 • Kampanyada eğitim bursu amacıyla toplanan yardımların, kampanya amacına uygun olarak harcanması (Öğrenci velilerine yıllık olarak 1.600 TL nakdi yardımın her eğitim öğretim yılı için ödeme planı dâhilinde aktarılması ve takibi) ve kampanya sonunda kesin bütçesi detayları ile birlikte Mülki İdare Amirliği’ne bildirilmesi,
 • Çocuklardan ve ailelerden psiko sosyal olarak acil ihtiyacı olanlara özel destek sağlanması,
 • Ailenin izni çerçevesinde, psikolojik ve akademik olarak uygun olan öğrencilerin TED Okullarında okutulmasının sağlanması,
 • Eğitim bursu alan çocukların akademik başarılarının takibinin yapılması, kampanya giderlerinin kendi öz kaynaklarından karşılanması (Tanıtım, idari ve saha çalışması giderleri ile kampanyada görevli konunun uzmanlarının görevlendirilmesi)
 • Mesleki eğitime tabi tutulabilecek çocuklara mesleki sertifika alma olanağının sağlanmasından sorumludur.

Kampanya Saha Çalışmaları

Taziyelerimizin sunulması, ön burs görüşmeleri ve ilk tespitlerin yapılması amaçlarıyla, özellikle İzmir’in Kınık İlçesi ve en çok kaybın verildiği Köseler, Elmadere ve Çan Köyleri ile kısmen Soma İlçesi Merkezde yaşayan ailelere ziyaretler yapıldı.

Yaklaşık 50 aileye ulaşılan saha çalışmasında, resmi makamların desteğiyle mağdur durumda olan ailelerin listeleri oluşturuldu. Okul çağında çocuğu olan ve facia nedeniyle kayıp yaşayan; işsiz veya iş göremez durumda olan aileler ziyaret edildi. Ekipteki uzmanlarımızın alanlarına göre, hem ailelerle hem de çocuklarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirildi.

İlk tespitlerde, facia nedeniyle aile bütünlüğünün yara alması ve daha fazla bir bölünme yaşamak istememeleri nedeniyle ailelerin TED Okullarında yatılı eğitimden ziyade; çocuklarının eğitim bursu alarak bulundukları yerde eğitim ve öğretimlerine devam etmelerini talep ettikleri görülmüştür.

“Maden işçisi olmak, kaderimiz olmamalı!”

Görüşme yapılan aileler, büyük bir gelecek kaygısı taşıdıklarını dile getirmişlerdir. 18 yaşını doldurur doldurmaz maden işçisi olmanın, çocuklarının kaderi olmaması en büyük dilekleridir. Yetişkinler için farklı bir iş alanı sağlanmasını; çocukları için ise iyi bir eğitim görerek hayatlarını idame ettirecek iyi bir meslek sahibi olmalarını yürekten istemektedirler.

TED Uzmanları, ailelere geçici ve günlük desteklerde (kılık-kıyafet, oyuncak, kitap vb.) bulunmanın sağlayacağı yarardan ziyade; Soma ve çevresinde toplumsal bir dönüşüme (farklı iş alanları, istihdam, yaşam koşullarının iyileştirilmesi vb.) ihtiyaç duyulduğunu temelde tespit etmişlerdir. Şüphesiz ki, bu hedef bireylerin veya tek bir kurum/kuruluşun gayretiyle varılamayacak ölçüde büyük ve kapsamlı bir hedeftir. Bu noktadan hareketle, Türk Eğitim Derneği, oradaki evlatlarımıza iyi bir eğitim görebilmesi için katkıda bulunarak üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirecektir.

Saha Çalışmasının İkinci Fazı
Soma İlçe Merkezinde yaşayanlar çok sayıda yardım teklifi alırken, diğer ilçe ve çevre köylere yapılan ziyaretlerin daha az olduğu ve maddi-manevi mağduriyet yaşadıkları görülmüştür. Saha çalışmasının ikinci fazında, tespit edilen tüm ailelerle görüşülerek ön tespit ve birebir görüşmelerin tamamlanacaktır. Ayrıca bu fazda, Soma ilçesinin çevresindeki köyler ziyaret edilecektir. 

Yasal Bilgilendirme

Türk Eğitim Derneği, 31.01.1928 tarihinde kurulmuş ve Bakanlar Kurulu’nun 12.12.1939 tarihli ve 2/412 sayılı kararı ile “Kamuya Yararlı Dernek” statüsünde dâhil edilmiş ve halen bu statüsünü devam ettirmektedir.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararı ile Derneğimize izinsiz yardım toplama hakkı tanınmıştır. Bakanlar Kurulu Kararıyla izin almadan yardım toplama faaliyetinde bulunma hakkı tanınan kuruluşların topladıkları yardımları, Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesi doğrultusunda ilgili mülki amirliklerine bildirmeleri, mülki amirliklerce de denetiminin yapılması gereklidir.

Bu çerçevede;
 1. Türk Eğitim Derneği misyonu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde sorumluluğu gereği, yürütmekte olduğu bu kampanyada üzerine düşen görevi vicdani ve hukuki sorumluluklarının bilincinde bir Cumhuriyet Kurumu olarak maddi ve manevi her türlü desteği vererek yerine getirecektir.  Türk Eğitim Derneği, kendi öz kaynaklarından aktardığı nakdi yardım miktarını kamuoyuyla paylaşacaktır.
 2. Bağışlar, www.ted.org.tr resmi web sitemiz üzerinden kredi kartıyla yapılabileceği gibi, kampanya için üç ayrı bankada açılmış hesaplar üzerinden yapılabilecektir.  
 3. Kampanyada eğitim bursu amacıyla toplanan yardımlar, kampanya amacına uygun olarak harcanacak ve kampanya sonunda kesin bütçesi detayları ile birlikte Mülki İdare Amirliği’ne bildirilecektir.
 4. Bildirim sonucunda İçişleri Bakanlığı’nın 2005/38 sayılı Genelgesi doğrultusunda denetimi yapılacaktır.
 5. Kampanya süresince yapılacak bağışlar için Dernek Alındı Belgesi (Bağış makbuzu) düzenlenecektir.
 6. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda Türk Eğitim Derneği’nin ve diğer kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı yardımlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.
 7. Burs verileceklerin tespiti, resmi makamlar aracılığıyla edinilen bilgiler doğrultusunda ve TED uzmanlarınca yapılacak yerinde ziyaretlerle gerçekleştirilecektir.
 8. Burs sistemine dâhil edilecek tüm öğrencilerin öğrenci kimlik belgeleri alınacaktır.  

Kampanyaya Bağış Yapmak İçin


SOMA’NIN EVLATLARI
ARTIK HEPİMİZİN EVLADI


SOMA'NIN EVLATLARI
ARTIK HEPİMİZİN EVLADI

Türk Eğitim Derneği, sivil toplum kuruluşu kimliği ve milli sorumluluğundan hareketle
Soma'da hayatını kaybeden emekçilerin çocuklarına eğitim bursu sağlamayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda, öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamak üzere bir kampanya başlatmıştır.

Türk Eğitim Derneği, başlattığı bu eğitim seferberliğiyle tüm Türkiye'yi bağış yapmaya davet etmektedir.*

Türk Eğitim Derneği, kendi öz kaynaklarından da aktarım yapacağı
bu nakdi yardımın yanı sıra TED Eğitim Gönüllülerine de görev çağrısında bulunmuştur.
Bu çerçevede, acılı ailelerimize psikolojik ve eğitimsel (kitap, kırtasiye yardımları,
gönüllü öğretmenlerce ders verilmesi) desteklerde bulunulacaktır.

Sadece evlatlarımızın eğitiminde kullanılmak üzere toplanılacak tüm bağışlar,
öğrencinin velisine TED Burs Sistemi dahilinde bir ödeme planıyla teslim edilecektir.

* Türk Eğitim Derneği, kamuya yararlı dernek statüsünde faaliyet göstermektedir. (T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Kamuya Yararına Çalışan Dernekler listesinde 282. sırada görülebilir. Ayrıntı için tıklayınız....)
* Türk Eğitim Derneği T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlardan biridir.(Ayrıntı için tıklayınız... )
* Yapılan tüm bağışlar için bağış makbuzu kesmektedir.
* Derneğimize Bağış Makbuzu ile yapılan yardımlar; ilgili vergi kanunlarında öngörülen oranlarda  Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi matrahından indirilir.
* Yapılacak Bağışlar için herhangi bir alt sınır bulunmamaktadır.


Banka AdıHesap AdıŞube AdıŞube KoduHesap NoIBAN No
Yapı Kredi BankasıTürk Eğitim Derneği
Türk Lirası Hesabı
Ankara Özel Bankacılık Merkezi78094862956TR56 0006 7010 0000 0094 8629 56
Yapı Kredi BankasıTürk Eğitim Derneği
Dolar Hesabı
Ankara Özel Bankacılık Merkezi78094901600TR97 0006 7010 0000 0094 9016 00
Yapı Kredi BankasıTürk Eğitim Derneği
Euro Hesabı
Ankara Özel Bankacılık Merkezi78094901626TR56 0006 7010 0000 0094 8629 56
DenizbankTürk Eğitim Derneği
Türk Lirası Hesabı
Tunalı Hilmi Şubesi55702006208-357TR43 0013 4000 0020 0620 8000 14
Garanti BankasıTürk Eğitim Derneği
Türk Lirası Hesabı
Kızılay Şubesi0826293356TR66 0006 2000 0820 0006 2933 56
Türk Ekonomi Bankası
Türk Eğitim Derneği
Türk Lirası Hesabı
Ankara Maltepe Şubesi61623651182TR30 0003 2000 0000 0023 6511 82
Yapı Kredi Bankası Swift/BIC kodu : YAPITRIS072
Garanti Bankası Swift/BIC kodu : TGBATRISXXX
Denizbank Swift kodu/BIC kodu : DENITRIS557
Türk Ekonomi Bankası Swift/BIC kodu : TEBUTRIS

Basın Odası

BASIN BÜLTENİ

Türk Eğitim Derneği,
Soma'da hayatını kaybeden ve iş göremez durumda olan emekçilerin çocuklarını
okutmak için Türkiye'yi destek vermeye çağırıyor.

Türk Eğitim Derneği; Türkiye’yi, Soma Kömür İşletmeleri'nde meydana gelen faciada hayatını kaybeden madencilerin çocukları için eğitim bursu sağlamaya çağırıyor.
Dernek, “Soma’nın Evlatları Artık Hepimizin Evladı!” diyerek başlattığı “SOMA’YA EL VER!” kampanyasıyla tüm Türkiye’yi http://ted.org.tr/somayaelver/ adresinden bağış yapmaya davet ediyor.*

Türk Eğitim Derneği, sivil toplum kuruluşu kimliği ve milli sorumluluğundan hareketle Soma'daki evlatlarımızın okuması için başlattığı “SOMA’YA EL VER!” kampanyasına tüm Türkiye’ye http://ted.org.tr/somayaelver/ adresinden bağış yaparak destek çağrısında bulundu. Somalı maden emekçilerinin evlatlarına eğitim bursu sağlanması amacıyla “SOMA’YA EL VER!” kampanyasında toplanan yardımlar, Türk Eğitim Derneği burs sistemi kapsamında bir ödeme planıyla Somalı çocuklara eğitim bursu olarak aktarılacak.

Bağış yapmak isteyenler “Soma’ya El Ver!” kampanyası için açılan dört ayrı banka hesabının yanı sıra Derneğin internet sitesinde yer alan online bağış bölümünden (http://ted.org.tr/somayaelver/) bağış formundaki ilgili yerleri doldurarak kolaylıkla bağışta bulunabilirler.

Somalı çocukların yarına daha umutla bakmaları için destek olmak isteyen herkes, Türk Eğitim Derneği internet sitesinden kredi kartı ile kolay ve güvenli bir şekilde bağış yapabilecek. Ayrıca kampanya için özel açılan dört ayrı hesap numarasından da bağış yapılabilmektedir.

Nakdi yardımların dışında psikolojik danışmanlık, eğitim materyali ve okul başarılarının izleme değerlendirmeleri, kampanyanın ilerleyen süreçlerinde TED uzmanları tarafından gönüllü olarak yapılacak. Burs sağlanacak öğrenciler, resmi makamlar aracılığıyla tespit edilecek.

Türk Eğitim Derneği, kamuya yararlı dernek statüsünde faaliyet göstermekte olup, yapılan tüm bağışlar için bağış makbuzu kesmekle yükümlüdür. Derneğimize bağış makbuzu ile yapılan yardımlar; ilgili vergi kanunlarında öngörülen oranlarda  Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi matrahından indirilir. Devlet okulunda okumakta olan bir öğrencinin yıllık eğitim giderleri 1.600 TL olarak belirlenmiş olup, bağış tutarı konusunda herhangi bir alt sınır bulunmamaktadır.

Kampanya ve Türk Eğitim Derneği Logoları için tıklayınız.....


Kurumsal
Araştırma ve Yayınlarımız


 
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Kızılırmak Caddesi No: 8 Kocatepe / ANKARA • T (+90 312) 418 06 14 • F (+90 312) 417 53 02