Soma’ya El Ver Kampanyası

Kampanyanın Amacı
Kampanyanın amacı; 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan maden faciasında babalarını kaybeden ve eğitim-öğretimini sürdürmekte olan çocuklara eğitim bursu, psiko-sosyal destek ve eğitim materyali desteği sağlamaktır.
Kampanyanın Kapsamı
Maden faciasında hayatını kaybetmiş emekçilerin çocuklarına eğitim bursu verilmeye başlanmıştır. Söz konusu eğitim bursları, öğrencilerin lise hayatlarını tamamlamalarıyla sona erecektir. Başarılı öğrencilerimiz değerlendirmeler sonunda burslarına üniversite hayatında da devam edeceklerdir.
Türk Eğitim Derneği, vermekte olduğu eğitim bursu kapsamında;
 • Veliye öğrencinin, eğitim hayatı boyunca aylık 150 TL olarak 10 ay boyunca yıllık toplam 1.500 TL nakdi yardım yapılması (MEB burs ücretleri artış oranında her yıl yenilecektir) ve kampanya sonunda kesin bütçe detayları ile birlikte Mülki İdare Amirliği’ne bildirilmesi,
 • Ailenin izni çerçevesinde, psikolojik ve akademik olarak uygun olan öğrencilerin TED Okullarında okutulmasının sağlanması,
 • Çocuklardan ve ailelerden psiko-sosyal açıdan acil ihtiyacı olanlara, özel destek ve eğitim materyali (kitap-kırtasiye vb.) ihtiyaçlarının sağlanması,
 • Eğitim bursu alan çocukların akademik başarılarının takibinin yapılması

 • konularından sorumludur.
  Burs verilen öğrencilerden, ilkokulda olanların ailelerinin yanında; ortaokul ve lise düzeyindekilerin bir kısmının da ailesinin yanında desteklenmesinin yanı sıra; pansiyonlu TED Okullarında (okulların kontenjan durumları dikkate alınarak) yatılı olarak eğitim almaları sağlanmaktadır.
  Kampanya Detayları
  Kampanya kapsamında Mart 2019 itibariyle;
  Toplam 186 öğrenciye eğitim bursu imkanı sağlanmıştır.
  İki öğrenci TED Okullarından mezun olmuştur.
  Yasal Bilgilendirme
  Türk Eğitim Derneği, 31.01.1928 tarihinde kurulmuş ve Bakanlar Kurulunun 12.12.1939 tarihli ve 2/412 sayılı kararı ile “Kamuya Yararlı Dernek” statüsünde dahil edilmiş ve halen bu statüsünü devam ettirmektedir.
  (http://www.dernekler.gov.tr/tr/Anasayfalinkler/kamu-yararina-calisan-dernekler.aspx )
  Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararı ile Derneğimize izinsiz yardım toplama hakkı tanınmıştır. Bakanlar Kurulu Kararıyla izin almadan yardım toplama faaliyetinde bulunma hakkı tanınan kuruluşların topladıkları yardımları, Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesi doğrultusunda ilgili mülki amirliklerine bildirmeleri, mülki amirliklerce de denetiminin yapılması gereklidir.
  (http://www.dernekler.gov.tr/tr/Anasayfalinkler/izin-almadan-yardim-toplama.aspx )
  Türk Eğitim Derneği misyonu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde sorumluluğu gereği, yürütmekte olduğu bu kampanyada üzerine düşen görevi vicdani ve hukuki sorumluluklarının bilincinde bir Cumhuriyet Kurumu olarak maddi ve manevi her türlü desteği vererek yerine getirecektir. Türk Eğitim Derneği, kendi özkaynaklarından aktardığı nakdi yardım miktarını kamuoyuyla paylaşacaktır.
  Kampanyada eğitim bursu amacıyla toplanan yardımlar, kampanya amacına uygun olarak harcanacak ve kampanya sonunda kesin bütçesi detayları ile birlikte Mülki İdare Amirliğine bildirilecektir.
  Bildirim sonucunda İçişleri Bakanlığının 2005/38 sayılı genelgesi doğrultusunda denetimi yapılacaktır.