1. Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi (“TED”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla TED Okulları Okul Aile Birliği Temsilcilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, TED Okul Aile Birliği Temsilcisi olmanız nedeniyle TED’in sizlerle kuracağı iletişimin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla toplanmak istenmektedir.

TED, kişisel verilerinizi aşağıda verilen amaçlar doğrultusunda toplar ve işler:

 • Okul Aile Birliklerinin ve velilerin, TED’in tarihi, çalışmaları ve amaçları hakkındaki farkındalıklarını artırmak
 • Velilerin, çocuklarının eğitim süreçlerinde Okul Aile Birliklerinin ve veli katılımının önemi hakkındaki farkındalıklarını artırmak
 • Okul Aile Birlikleri ve velilerin TED’in toplumsal proje ve etkinliklerine önemli bir paydaş grubu olarak katkı sunmalarını sağlamak
 • Okul Aile Birliklerinin TED Burs Sistemi yararına yapacakları etkinliklerin artmasını sağlamak
 1. Toplanan Kişisel Veriler

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın 2. Başlık altında bildirilen Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme amaçları ile orantılıdır.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TED, kişisel verilerin aktarımında Kanun’un 8. ve 9. maddelerini göz önünde bulundurarak, tabi olunan mevzuat yükümlülükleri, meşru menfaatler, TED idari birimlerinin iş süreçlerini gerçekleştirmeleri, eğitim politikaları ve süreçlerinin planlanması amaçlarıyla yetkili TED ile ilişkili kurum ve kuruluşlara aktarabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

TED ile kurulan ilişkiye bağlı olarak ilgili kişiler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle TED’e iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgili kişiye bilgi verilir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, TED tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler (adı soyadı, T.C. kimlik numarası/pasaport bilgileri, ikametgâh bilgileri, iletişim bilgileri) ile belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı (Türkçe) içeren talebinizi; ‘Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi, Kocatepe Mahallesi, Kızılırmak Cad. No:8 06440 Çankaya/Ankara’ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilirsiniz.